(035) 603 7979

nl

en

Experts

Muriel Schrikkema – Mrs. Feedforward

Muriel is er van overtuigd dat iedereen in staat is om meer te bereiken door het beter benutten van de eigen en elkaars kwaliteiten. Ze is een expert in het creëren van een positieve, open- en actiegerichte cultuur, waarin diverse kwaliteiten worden geïncludeerd en benut. Ze is een veelgevraagd expert rond feedforward (ontwikkelgesprekken), inclusie, teamontwikkeling, High Performance Leiderschap en samenwerken.

Lees verder

Marco Schreurs – HPO expert

Voor Marco gaat er niets boven het bouwen aan High Performance Teams en Organisaties. Zijn kracht zit in het combineren van bewezen inzichten met inspirerende voorbeelden. Marco is verantwoordelijk voor o.a. de HPO-diagnose en de feedforward analyse™. Marco schreef de bestsellers Animal Firm en Een High Performance Organisatie … Wat is dat?

Lees verder

Esther Mollema – Mrs. Mindbugs

Esther Mollema gelooft dat de kracht van organisaties ligt in onze individuele verschillen. Ze is een expert en auteur over hoe diversiteit tot stand kan worden gebracht voor betere financiële en strategische resultaten. Als veelgevraagd spreker en trainer deelt Esther haar inzichten in succesvol ondernemen, High Performance Organisaties (HPO) en Inclusie & Diversiteit.

Lees verder

Direction Europe BV

Havenstraat 39
1211 KG Hilversum
Telefoon 035 – 603 7979
E-mail: info@dir.nl
Bankrekening: NL31 FVLB 0699 0131 78

Programma's op ieder niveau

Open programma’s (klassikaal en online)

Naast veel maatwerk trainingen en HPO, mindbugs en feedforward workshops die wij (vrijgesteld van btw) voor veel profit, non-profit en overheidsorganisaties verzorgen, organiseren wij ook enkele reguliere trainingen (open inschrijving). Individuele trainingen die direct bijdragen aan jouw persoonlijke ontwikkeling en het succes van je team / organisatie.

Lees verder

De meetlat van Direction

Lees verder

Maatwerk programma’s

We zijn al meer dan 20 jaar een A-merk op het gebied van high performance leiderschap, feedforward (ontwikkelgesprek), teamontwikkeling en diversiteit & inclusie. De doelen van jezelf, je team of organisatie vormen de basis. We helpen organisaties bij het krijgen van inzicht en dat te vertalen naar resultaat. We denken graag met je mee, ontwerpen interventies en helpen je het gewenste resultaat te realiseren.

lees verder

Algemene Voorwaarden & Disclaimer

Disclaimer

De op deze site verstrekte informatie is slechts algemeen van aard en is, tenzij anders vermeld, in eigendom van Direction, Briefings for Business Leaders Europe BV (KvK Gooi en Eemlanden: 30158497).

Hoewel de informatie is ontleend aan betrouwbare bronnen, staat Direction niet in voor de juistheid en volledigheid daarvan. Hoewel Direction de uiterste zorg besteedt aan controle op de juistheid van op deze site gebruikte gegevens, kan zij geen verantwoordelijkheid accepteren voor de gevolgen van eventueel gebruik van onjuiste gegevens. Alle op deze website opgenomen informatie (teksten, afbeeldingen, aanbiedingen en prijzen) zijn dan ook onder nadrukkelijk voorbehoud. Deze informatie kan zonder nadere aankondiging op ieder moment door Direction worden gewijzigd. Direction kan geen garantie geven met betrekking tot de juistheid en volledigheid van de informatie op deze website en sluit elke aansprakelijkheid inzake de juistheid en volledigheid van deze informatie uit. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van informatie. Aan de verstrekte informatie kunt u dan ook geen rechten ontlenen.

Het is niet toegestaan misbruik te maken van de inhoud van de site.

Algemene Voorwaarden

Direction, Briefings for Business Leaders Europe BV KvK Gooi en Vechtstreek: 30158497

Algemeen

 1. Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend door deze voorwaarden beheerst. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met ons overeengekomen worden.
 2. Diensten: de prestaties waartoe Direction zich verbonden heeft, zoals goederen en/of diensten en/of adviezen, die zijn c.q. worden geleverd of ter beschikking gesteld door Direction aan Cliënt, c.q. beoogd zijn om te worden geleverd of ter beschikking gesteld door Direction aan Cliënt, onder meer krachtens overeenkomst van koop en/of opdracht, alsmede de werkzaamheden, die Direction voor Cliënt verricht en/of zal verrichten, c.q. beoogd wordt te verrichten.
 3. Cliënt de natuurlijke persoon of rechtspersoon die mondeling, schriftelijk, of op andere wijze te kennen heeft gegeven gebruik te willen maken van de door Direction aangeboden Diensten, al dan niet in de vorm van een duurovereenkomst.
 4. De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet, zover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen onze voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang is bedongen.

Aanbiedingen

 1. Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
 2. Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van een aanmelding. Niet-acceptatie wordt door ons zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14 werkdagen aan de wederpartij ter kennis gebracht.

Inschrijving en doorgang activiteiten

 1. Inschrijvingen worden slechts dan geacht door ons aanvaard te zijn, wanneer wij een schriftelijke bevestiging hebben gezonden.
 2. Bij overschrijding van de inschrijvingslimiet voor de cursus, wordt de ontvangstdatum van het aanmelding/inschrijfformulier door ons als selectiecriterium gehanteerd. De niet toegelaten aspirant-cursist wordt daar zo spoedig mogelijk van in kennis gesteld.
 3. Reserveringen gelden slechts voor één week en vervallen na het verstrijken van die termijn.
 4. Activiteiten van Direction vinden slechts doorgang bij voldoende deelname. Bij onvoldoende deelname – uitsluitend te onzer beoordeling – kunnen wij de cursus afgelasten. In dit geval ontvangt de wederpartij uiterlijk één week voor de veronderstelde aanvang van de cursus bericht en zal het reeds betaalde cursusgeld worden gerestitueerd.

Overdracht/transfer

 1. Het is een cursist toegestaan zich te laten vervangen, mits ons daarvan uiterlijk 14 dagen vóór aanvang van de cursus schriftelijk melding gemaakt is en uw vervanging ook door de faculteit is goedgekeurd.
 2. Verandering van cursusdatum door de cursist/client is slechts mogelijk wanneer dat 4 weken vóór de geplande datum schriftelijk gemeld wordt. Wij zijn gerechtigd aan de wederpartij € 195,- administratiekosten in rekening te brengen.
 3. In geval van ziekte kan de cursist worden overgeplaatst naar een identieke, latere cursus, op voorwaarde dat uiterlijk 3 dagen na de oorspronkelijke cursusdatum die ziekte door de behandelend arts of de personeelsafdeling van de wederpartij schriftelijk bevestigd wordt. Gemaakte verblijfskosten bij Masterclasses à € 800,- blijven echter wel verschuldigd.

Uitvoering van dienstverlening

 1. Direction zal zich inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren. Dienstverlening door Direction richt zich uitdrukkelijk alleen tot Cliënt van Direction en niet tot bij Cliënt betrokken derden. Direction staat evenwel niet in voor het bereiken van door Cliënt beoogd resultaat.
 2. Direction staat niet in voor de geschiktheid van het gebruik van de Diensten door Cliënt, behoudens voor zover dit uitdrukkelijk in de overeenkomst nader is afgesproken.
 3. Cliënt is gehouden alle door Direction verlangde gegevens en informatie te verstrekken. Daarnaast is Cliënt gehouden alle overige feiten en omstandigheden die van belang kunnen zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst te verstrekken aan Direction.
 4. Direction is gemachtigd kosten in rekening te brengen indien cliënt tijdens loop van het programma vraagt om aanpassing op het programma.

Annulering Open Trainingen

 1. Annulering van een cursusplaats dient per aangetekend schrijven te geschieden.
 2. De kosten welke aan annulering zijn verbonden bedragen: tot 4 weken voor aanvang van de cursus: de kosten voor accommodatie staan vermeld bij de betreffende training. Indien er geen accommodatie kosten genoemd worden bedragen de annuleringskosten € 195.
  Annulering binnen 4 weken voor aanvang van de cursus of na aanvang daarvan: het volledige cursusgeld en de kosten voor de accommodatie.
 3. Bij annulering tijdens de opdracht, door omstandigheden die niets met de prestaties van Direction te maken hebben, is de opdrachtgever het volledige geoffreerde bedrag schuldig.
 4. De Cliënt heeft gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van de overeenkomst het recht deze overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Bij een overeenkomst op afstand die uitsluitend betrekking heeft op de inschrijving op een training/opleiding via website of telefoon, gaat de termijn van 14 kalenderdagen in op de dag van de aanmelding. Dit recht vervalt wanneer de uitvoering van de overeenkomst reeds heeft plaatsgevonden.
 5. Direction heeft het recht om in het geval van overmacht of bij onvoldoende deelname een training/workshop/coaching of opdracht te annuleren, te verplaatsen of deelname van een Cliënt dan wel de door Cliënt aangewezen (vervangende) deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Cliënt recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Direction betaald bedrag. In geval van verplaatsing of annulering door overmacht heeft de Cliënt geen recht op terugbetaling van het volledige door deze aan Direction betaald bedrag.
 6. Wanneer een nieuwe datum bij verplaatsing in het geval van overmacht is toegewezen, geldt voor deze nieuwe datum geen maand opzegtermijn. In dit geval heeft de Cliënt geen recht op kosteloze annulering.

Annulering Incompany Trainingen

 1. Bij annulering van een training worden de out-of-pocket kosten in rekening gebracht.
 2. Bij annulering of verplaatsing van de datum van de training door de Client binnen 1 maand voor de uitvoeringsdatum is Cliënt het volledige bedrag schuldig dat in de geaccordeerde offerte is opgenomen alsmede kosten die Direction reeds heeft gemaakt voor de uitvoering van de opdracht.
 3. Bij annulering tijdens de opdracht, door omstandigheden die niets met de prestaties van Direction te maken hebben, is de opdrachtgever het volledige geoffreerde bedrag schuldig.
 4. Direction heeft het recht om in het geval van overmacht een training/workshop/coaching of opdracht te annuleren, te verplaatsen of deelname van een Cliënt dan wel de door Cliënt aangewezen (vervangende) deelnemer te weigeren, in welke gevallen de Cliënt recht heeft op terugbetaling van het volledige door deze aan Direction betaald bedrag. In geval van verplaatsing of annulering door overmacht heeft de Cliënt geen recht op terugbetaling van het volledige door deze aan Direction betaald bedrag.
 5. Wanneer een nieuwe datum bij verplaatsing in het geval van overmacht is toegewezen, geldt voor deze nieuwe datum geen maand opzegtermijn. In dit geval heeft de Cliënt geen recht op kosteloze annulering.

Aansprakelijkheid en overmacht

 1. Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit, voor zover die niet in de Wet geregeld is.
 2. Wanneer wij ten gevolge van overmacht moeten afwijken van de overeengekomen cursusdatum, – en/of tijd, kunnen wij niet aansprakelijk gesteld worden voor een eventueel daaruit voortgekomen schade, als reiskosten en niet gewerkte uren. Onder overmacht wordt hier verstaan: iedere van onze wil onafhankelijke, c.q. onvoorzienbare omstandigheid, waardoor wij ons genoodzaakt achten van datum, data of tijd af te wijken, zoals verhindering van docenten of presentatoren door ziekte.
 3. Direction is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe geheel of gedeeltelijk verhinderd of bemoeilijkt is, al dan niet tijdelijk, als gevolg van overmacht, zijnde een omstandigheid, die niet is te wijten aan haar verwijtbare schuld. Hieronder wordt mede verstaan een als in de vorige zin bedoelde niet-verwijtbare tekortkoming van toeleveranciers van Direction en/of derden die Direction voor de uitvoering van de overeenkomst inschakelt, alsmede werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden, contingenteringen en bedrijfsstoringen bij Direction c.q. haar leveranciers, onvrijwillige storingen of belemmeringen waardoor uitvoering van de overeenkomst kostbaarder en/of bezwaarlijker wordt, zoals stormschade en/of andere natuurrampen, alsmede toerekenbare niet-nakoming door haar leveranciers, waardoor zij haar verplichtingen jegens de wederpartij niet (meer) kan nakomen.
 4. Ingeval van overmacht aan de zijde van Direction worden haar verplichtingen opgeschort. Wanneer de overmachtsituatie van Direction langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Duur en opzegging

 1. Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of anderszins regelmatig leveren van Diensten door Direction aan Cliënt, dan wordt de overeenkomst aangegaan voor één jaar, tenzij partijen uitdrukkelijk een andere duur overeenkomen.
 2. Een overeenkomst tussen Direction en Cliënt, die is aangegaan voor bepaalde tijd zal telkens stilzwijgend met een periode van één jaar worden verlengd, tenzij één der partijen de overeenkomst schriftelijk opzegt, met inachtneming van een opzegtermijn van drie kalendermaanden voorafgaand aan het einde van de (verlengde) contractstermijn.
 3. Direction heeft het recht een overeenkomst van opdracht tussentijds op te zeggen met inachtneming van een kortere opzegtermijn, onder gehoudenheid tot een evenredige vermindering van de door Cliënt verschuldigde prijs, voor zover deze betrekking heeft op de periode na de datum waartegen is opgezegd.
 4. Partijen zullen wegens deze contractuele opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

Reclames

 1. Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 14 dagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.
 2. Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 21 dagen na de factuurdatum.
 3. Na het verstrijken van deze termijnen worden reclames niet meer in behandeling genomen.
 4. Op de reclame zal Direction binnen 4 weken reageren op de reclame en deze zal ten alle tijden vertrouwelijk behandeld worden.
 5. De reclame zal binnen 8 weken zijn afgehandeld. Als er een langere tijd nodig zal zijn om onderzoek te doen, moet de deelnemer hiervan voor vervaldatum in kennis worden gesteld waarbij het uitstel wordt toegelicht; bovendien moet er een indicatie worden gegeven wanneer men verwacht uitsluitsel te kunnen geven.
 6. Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.
 7. Mochten Direction  en de indiener nu niet tot overeenkomst komen zal de klacht  overgedragen worden aan een onafhankelijke mediator. Het oordeel van deze mediator zal bindend zijn, eventuele consequenties welke hieruit voort kunnen vloeien zullen door Direction snel worden afgehandeld.

Betaling

 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling van de cursuskosten uiterlijk 5 werkdagen voor aanvang van de cursus in ons bezit te zijn, onder vermelding van het factuurnummer, de cursusnaam en de cursusdatum. De op ons bankafschrift aangegeven valutadag is bepalend en wordt dus als dag van betaling aangemerkt.
 2. Is tijdige betaling uitgebleven, dan kan de cursist de toegang tot de cursus worden geweigerd, tenzij het verschuldigde alsnog contant of per cheque wordt voldaan.
 3. Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.
 4. Ingeval de wederpartij:  a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen wordt gelegd,  b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld  c. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,  d. overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf, hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der gemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en rente.

Rente en kosten

 1. Indien betaling niet op de overeengekomen wijze heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf dat moment een rente van 1 % per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
 2. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij. De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief te boven gaan. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag.

Vertrouwelijkheid

 1. Alle informatie van of over de klant of de deelnemer die het instituut verneemt of observeert is voor haar management, docenten of medewerkers vertrouwelijk en zal vertrouwelijk worden behandeld. Vertrouwelijk is als de deelnemer of de klant dit heeft meegedeeld of dat als uit de informatie blijkt dat het om vertrouwelijke zakelijke of persoonlijke informatie gaat.

Toepasselijk recht

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Registratie

 1. Cliënt verleent Direction door ondertekening van de overeenkomst ondubbelzinnig, voor zover deze dwingend rechtelijk vereist is, toestemming voor automatische bewerking van door Cliënt opgegeven persoonsgegevens. Direction treft alsdan de nodige maatregelen opdat deze persoonsgegevens – gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld en verwerkt – juist en nauwkeurig zijn en waarborgt Cliënt een behoorlijke en zorgvuldige verwerking van diens persoonsgegevens. De persoonsgegevens zal Direction uitsluitend verwerken voor haar eigen marketingactiviteiten en/of commerciële doeleinden, alsmede ten behoeve van marketingactiviteiten en/of commerciële doeleinden van derden die ten behoeve van Direction diensten verrichten dan wel met Direction samenwerken. Cliënt kan tegen de verwerking van diens gegevens ten behoeve van derden met het oog op werving voor commerciële en/of charitatieve doeleinden, daartegen bij Direction te allen tijde kosteloos verzet aantekenen. In geval van verzet zal Direction maatregelen treffen om deze vorm van verwerking terstond te beëindigen.
 2. Tegen kostprijs is Direction bereid op verzoek van Cliënt, Cliënt mede te delen wat zij ten aanzien van Cliënt in het bestand heeft opgenomen. Een verzoek om informatie als bedoeld in de vorige zin kan alleen door Cliënt zelf (c.q. haar bestuurder, indien Cliënt een rechtspersoon is) worden gedaan en niet door een gevolmachtigde.

Geschillen

Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is.

Bijzondere bepalingen terzake van koop en levering overeenkomst

Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dán tot stand nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.

Prijzen

 1. Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen: -gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats, -vrijgesteld van BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten.
 2. Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.

Transport / risico

 1. De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan ons is verstrekt, door ons als goed huisvader/koopman bepaald. Tenzij anders overeengekomen, neemt de wederpartij alle risico in deze op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder.
 2. Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/de verzending, worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

Intellectueel eigendomsrechten, beeldrechten en auteursrecht

Geleverde zaken, diensten en materialen blijven eigendom van Direction. Het auteursrecht, de beeldrechten en de (intellectuele) eigendomsrechten van al ons cursusmateriaal, de trainingen zelf, de testen en opnames hiervan zijn niet overdraagbaar aan cliënten. Er zijn kosten verbonden aan het mogen opnemen van trainingen. Voor zover opnames niet zijn overeengekomen in ons voorstel en de Client toch opnames maakt bedragen de kosten hiervan €10.000 per trainingsuur. Opnames mogen in ieder geval alleen binnen de organisatie van de Client worden gebruikt en niet openbaar worden gemaakt. Voor zover opnames niet zijn overeengekomen en toch worden gemaakt, is de bewaar- of gebruikstermijn maximaal drie maanden.

Indien de overeengekomen bewaar- of gebruikstermijn wordt overschreden, is de Client een bedrag ter hoogte van de originele totale opdracht schuldig.

Eigendomsvoorbehoud

Ingeval van surseance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij, of overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is, zijn wij gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen. Annulering en terugname laten ons recht op vergoeding voor verlies of schade onverlet. In deze gevallen zal elke vordering van ons op de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.

Betaling

Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant zonder korting of verrekening bij (af)levering te geschieden, of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening binnen 30 dagen na factuurdatum. De op onze bank/giroafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt. Bij niet-tijdige betaling wordt door ons aanspraak gemaakt op vergoeding van vertragingsrente, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten.

Ontbinding

Cliënt heeft slechts de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst wegens tekortkoming van Direction indien Direction, na een deugdelijke en gedetailleerde schriftelijke ingebrekestelling, waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst en daarvoor krachtens de overeenkomst aansprakelijk zou zijn.

Revisiedatum: 15 april 2022